Dotacje

Dotacje

Dotacje

Dotacje 2024

TOBO Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji w firmie TOBO Sp. z o.o.”.

Przedmiotem projektu jest wykonanie usługi doradczej, w wyniku której zostanie opracowany model biznesowy GOZ-transformacji przedsiębiorstwa. Model GOZ posłuży do wdrożenia działań minimalizujących negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko, jednocześnie zapewniając jego długoterminowy rozwój i konkurencyjność.

Z wyników projektu korzystać będzie zarząd wraz z pracownikami, którzy są zaangażowani w podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie działań minimalizujących negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Efektem i rezultatem projektu będzie opracowany model biznesowy GOZ-transformacji przedsiębiorstwa.

FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 82 781,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 82 781,00 zł

Dotacje 2021

TOBO DATCZUK Spółka Jawna bierze udział w projekcie „Akademia Menadżera MŚP 2 – makroregion 1” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu w ramach Działania 2.21 jest poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przez Operatora: ProcessTeam Sp. z o.o.


TOBO Datczuk Spółka Jawna realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój eksportu firmy TOBO Datczuk Spółka Jawna”

 • Dofinansowanie projektu z EU: 387 855,00 PLN

Celem projektu jest rozwój eksportu firmy.

Dotacje 2020

TOBO Datczuk Spółka Jawna realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój spółki TOBO poprzez promocję na rynkach eksportowych”

 • Wartość projektu: 850 900,00 PLN
 • Dofinansowanie projektu z EU: 425 450,00 PLN

Celem projektu jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w branżowym programie promocji MEBLE i promowanie polskiej marki produktowej.

Dotacje 2019

Informujemy, że TOBO Datczuk Sp. j. realizuje projekt pn. „Rozwój marki TOBO poprzez promocję na rynkach międzynarodowych"

 • Wartość projektu: 675 700,00 PLN
 • Kwota dofinasowania z UE: 337 850,00 PLN

Celem ogólnym projektu jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w programie promocji branży meblarskiej i programach promocji o charakterze ogólnym. Projekt ukierunkowany jest na promowanie polskiej marki produktowej TOBO poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach i wystawach oraz przygotowanie strategii eksportowej.


TOBO DATCZUK Spółka Jawna uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.04.00-20-0023/18 pn.„Wzrost pozycji konkurencyjnej TOBO Datczuk Spółka Jawna dzięki wdrożeniu zaleceń Strategii Wzorniczej" objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0023/18-00 z dnia 05.06.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencje II Etap

 • Wartość projektu: 5 288 282,36 PLN
 • Kwota dofinasowania z UE: 2 981 390,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie potencjału i innowacyjności TOBO w zakresie zarządzania i wykorzystywania wzornictwa w przedsiębiorstwie przede wszystkim poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnej linii mebli niestygmatyzujących dedykowanych osobom starszym.


TOBO DATCZUK Spółka Jawna uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.04.00-20-0010/17 pn. „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy TOBO Datczuk Spółka Jawna" objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0010/17-00 z dnia 05.06.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencje I Etap

 • Wartość projektu: 34 440,00 PLN
 • Wartość projektu: 23 800,00 PLN

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie właściwego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.

Dotacje 2018

Informujemy, że TOBO Datczuk Sp. j. realizuje projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0307/17 pn. zgodnie z umową nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0307/16-00 zawartą dnia 11 września 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii „Instalacje OZE na potrzeby własne przedsiębiorstwa TOBO Sp. j."

 • Wartość projektu: 268 632,01 PLN netto
 • Udział Unii Europejskiej: 140 982,40 PLN netto

Okres realizacji: XII 2018- III 2019 Celem projektu jest zmniejszenie kosztów pobieranej energii elektrycznej.


Informujemy, że TOBO Datczuk Sp. j. realizuje projekt pn. Promocja firmy TOBO Datczuk Sp.j. poprzez udział w międzynarodowych targach „Warsaw Home 2018" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

 • Wartość projektu: 76 998,00 PLN netto
 • Udział Unii Europejskiej: 43 820,00 PLN netto

Okres realizacji: IX -XI 2018

Cel projektu: Poprawa promocji produktów firmy oraz zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym, jak i krajowym.


Informujemy, że TOBO Datczuk Sp. j. realizuje projekt pn. „Granty na badania i innowacje" dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 • Wartość projektu: 72 000,00 PLN netto
 • Udział Unii Europejskiej: 70 %

Okres realizacji: od 23/02/2018 do 24/03/2018 Celem projektu jest wykonanie prac badawczych i przeprowadzenia audytu technologicznego procesu produkcji i organizacji firmy

Dotacje 2017

Informujemy, że TOBO Datczuk Sp. j. realizuje projekt pn. Rozwój firmy TOBO poprzez promocję na rynkach międzynarodowych w ramach działania

3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w 85%.

 • Całkowita wartość projektu 660 509,25 zł,
 • Kwota kosztów kwalifikowanych 595 700,00 zł,
 • Kwota dofinansowania 446 775,00 zł.

Celem ogólnym projektu jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w programie promocji branży meblarskiej i programach promocji o charakterze ogólnym. Projekt ukierunkowany jest na promowanie polskiej marki produktowej TOBO poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach i wystawach oraz przygotowanie strategii eksportowej.

Fundusze Europejskie


TOBO DATCZUK Spółka Jawna realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0004/16 pn. Wdrożenie do produkcji mebli prozdrowotnych Health to Office zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0004/16-00 zawartą dnia 31 marca 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki poprzez wprowadzenie do oferty nowej linii produktów mebli biurowych prozdrowotnych. Planowane efekty w wyniku realizacji to: wprowadzenie innowacji produktowej, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost przychodów z sprzedaży, wdrożenie wyników prac B+R, wprowadzenie produktu nowego dla rynku regionalnego, krajowego i na poziomie spółki.

 • Wartość projektu: 2 950 351,80 PLN
 • Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 199 330,00 PLN.

Dotacje 2012

Realizacja projektu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Etap II-Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez spółkę TOBO - umowa UDA-POIG.06.01.00-20-012/12-00;

 • Umowa: UDA-POIG.06.01.00-20-012/12-00 z dn.10.11.2012
 • Wartość: 399 836,00 zł
 • Dofinansowanie: 199 918,00 zł

Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Meblowych w Ostródzie 10-14.09.2012 sfinansowany w ramach Projektu "Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2012, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.

 • Pomoc de minimis o wartości brutto 31 555,45 zł

Dotacje 2011

Realizacja projektu nr WND-RPPD.01.04.02-20-128/10 pn: „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy TOBO Datczuk sp. j. poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego w Kurianach i wyposażenie w innowacyjne maszyny produkcyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województawa Podlaskiego na lata 2007-2013. Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie. Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 • Całkowita wartość inwestycji: 6 746 572,00 zł
 • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 096 968,12 zł
 • Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 370 053,21 zł

Dotacje 2010

Udział jako Wystawca w Międzynarodowych Targach "EUROMEBEL-LIVING 2009" w Warszawie w dniach 30.09-02.10.2009.

 • Nazwa beneficjenta: TOBO Datczuk Spółka Jawna
 • Temat priorytetu: Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚPP
 • Oś priorytetowa: 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
 • Działanie: 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom
 • Poddziałanie: 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu
 • Całkowita wartość projektu: 74 324,04 zł.
 • Wartość dofinansowania: 41 016,50 zł, w tym budżet państwa: 6 152,48 zł.
 • Data podpisania umowy: 2010-01-21.
 • Umowa nr: UDA-RPPD.01.02.02-20-027/09-00 z dn.21.01.2010
 • Wartość: 74 324,04 zł
 • Dofinansowanie: 41 016,50 zł

Dotacje 2009

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

 • Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
 • Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-028/09 „Rozwój firmy „TOBO” Datczuk poprzez zakup oprogramowania i nowoczesnych urządzeń” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-028/09-00 z dnia 30.11.2009 r. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do utworzenia 3 nowych miejsc pracy i poszerzenia oferty przedsiębiorstwa o nowe linie mebli.

 • Umowa nr: UDA-RPPD.01.04.02-20-028/09-00 z dnia 30.11.2009 r.
 • Wartość: 1 337 500,00 zł netto
 • Dofinansowanie: 535 000,00 zł


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki; projekt: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do eksportu Etap I-Przygotowanie Planu rozwoju eksportu pt: Eksport, szansą rozwoju firmy TOBO - umowa UDA-POIG.06.01.00-20-010/09-00; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr: umowa UDA-POIG.06.01.00-20-010/09-00 z dn.09.12.2009 Wartość: 12.300,00 zł Dofinansowanie: 9.840,00 zł

Dotacje 2006

Wnioskodawca w 2006r. zrealizował projekt pt. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego mebli firmy TOBO s.c.” w ramach Programu Phare 2003 – Regionalny Program Wsparcia dla MSP – Program Rozwoju Przedsiębiorstw. Projekt polegał na zakupie specjalistycznych usług doradczych z zakresu opracowania projektu budowlanego rozbudowy istniejącego budynku zakładu produkcyjnego mebli o część parterową, dobudowaną do istniejącego obiektu. Projekt otrzymał dofinansowanie na podstawie umowy z dnia 07.06.2006r. nr 2003/004-379/05.04-01-10-0023 w kwocie 4 558,24 EUR, co stanowiło 50% kosztów kwalifikowanych.

 • Umowa nr: 2003/004-379/05.04-01-10/0023 z dn.07.06.2006
 • Wartość: 9116,48 EUR
 • Dofinansowanie: 4 558,24 EUR


Realizacja projektu współfinansowanego ze środków PHARE 2003 Regionalny Program Wsparcia MSP - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, który pozwolił nam na kolejną modernizację linii produkcyjnej. Projekt pt. „Unowocześnienie parku maszynowego i narzędziowego PPHU TOBO s.c.” nr referencyjny 2003/004-379.05.04 otrzymał wsparcie w wysokości 32 989,74 EUR, co stanowiło 50% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych.

 • Umowa nr: 2003/004-379/05.04/08/0200 z dn.10.07.2006
 • Wartość: 65979,34 EUR
 • Dofinansowanie: 32 989,74 EUR

Dotacje 2004

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków PHARE 2002 Regionalny Program Wsparcia MSP - Przedsiębiorczość w Polsce - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, dzięki któremu firma unowocześniła wyposażenie zakładu o specjalistyczne maszyny do obróbki płyt wiórowych pokrytych laminatem. Projekt pt. „Modernizacja maszyn i urządzeń PPHU TOBO s.c. Tomasz Datczuk, Marcin Lickiewicz” nr referencyjny 2002/000/-580.06.05 otrzymał wsparcie w wysokości 8 281,88 EUR, co stanowiło 50% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych. Spółka uzyskała dotację z programu PHARE 2002 – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.

 • Umowa nr: 2002/000-580.06.05-04/10/0199z dn.29.12.2004
 • Wartość: 16 563,76 EUR
 • Dofinansowanie: 8 281,88 EUR

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej